Acte necesare pentru vânzarea unui imobil

Informații Generale de Arte 17.11.2015

Ai decis să te muţi din oraş sau deţii un apartament pe care nu îl mai foloseşti şi doreşti să îl vinzi prin intermediul unei agenţii imobiliare. Pentru ca vânzarea imobilului să se realizeze eficient, fără a pierde timpul, este important să îi pui la dispoziţie agentului imobiliar toate actele proprietăţii.

Cele mai utilizate acte ce stau la baza proprietăţii, a căror furnizare este vitală în momentul tranzacţiei imobiliare sunt :

I. Acte pre-prevânzare

1. Actul de dobândire al actualului proprietar care poate fi :

Contractul de vânzare-cumpărare - contract prin care una dintre părţile tranzacţiei (vânzătorul) strămută proprietatea unui bun propriu asupra celeilalte părţi (cumpărătorul) care se obligă în schimb să plătească vânzătorului preţul bunului vândut;

Act de donaţie – un contract solemn, unilateral şi cu titlu gratuit prin care una din părţi, numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează în mod actual şi irevocabil patrimoniul său cu un drept (real sau de creanta), mărind patrimoniul celeilalte părţi, numită donatar, cu acelaşi drept, fără a urmări să primească ceva în schimb;

Certificate de moştenitor - este un titlu în temeiul căruia persoana pentru care s-a emis face dovada calităţii sale de moştenitor.

Contract de schimb - contract prin care părţile, numite copermutanţi, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul;

Testament - act juridic unilateral, solemn, personal şi revocabil prin care testatorul dispune, pentru cazul încetării sale din viaţă de întreaga sa avere sau numai de o parte din aceasta.

II. Acte antecontract

1. Certificatul fiscal care atestă faptul că proprietarul figurează pe rolul administraţiei financiare cu imobilul respectiv şi că impozitele sunt achitate la zi.

2. Încheierea de intabulare în original/copie lagalizată ANCPI, împreună cu documentaţia cadastrală (în original sau copie după aceasta).

4. Extrasul de informare pentru autentificare emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I. ) de la locul situării bunului imobil obţinut de notarul public la cererea vânzătorului,

5.  Adresă emisă de instituţia bancară din care să reiasă acordul expres al aceasta cu privire la înstrăinare şi procedura radierii ipotecilor şi interdicţiilor aferente;

6. Certificat de performanţă energetică a clădiri, privind performanţa energetică a clădirii de un auditor energetic autorizat.

7. Certificate de căsătorie vânzători şi cumpărători (după starea civilă a participanţilor la actul juridic civil);

8. Dovada exercitării/neexercitării dreptul de preemţiune instituit prin Legea nr. 422/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice (de ex: clădiri de valoare istorică sau arhitecturală deosebită sau terenuri pe care se găsesc vestigii istorice); ( www.cultura.ro ).

9. Toate facturile emise de societăţile prestatoare de servicii cu care există încheiat contracte de furnizare de servicii (curent electric, canalizare, apă, etc) şi chitanţele doveditoare de plată a acestora, in conformitate cu art.53 din Legea 51/2006;